Wiper motor - ZDW2310

BACK

Power:20W

Voltage:12V/24V