Wiper motor - ZDW2830

BACK

Power:80W

Voltage:24V/12V