Wiper motor - ZDW2510

BACK

Power:50W

Voltage:12V/24V